Opleiding

In het voorjaar van 2021 start een nieuwe modulaire opleiding in de Pessotherapie bij de RINO Noord-Holland.

www.rino.nl/cursus/lichaamsgerichte-psychotherapie

Psychotherapie is meer dan praten en luisteren. Kijken, verbeelden, lijfelijk ervaren en lichamelijke reacties maken onlosmakelijk deel uit van het therapeutisch proces. In verschillende therapeutische scholen is het lichaam daarom nadrukkelijk onderwerp van beschouwing en discussie.
Cliënten die verbale therapie als niet toereikend ervaren, zoeken vaak naar lichaamsgerichte therapievormen. Onder therapeuten is de laatste jaren een toenemende belangstelling merkbaar voor vormen van therapie waarin het lichaam een duidelijke plaats krijgt.

Het werken vanuit het lichaam is de basis van de Pessotherapie. In de jaren ‘60 ontwikkelden Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso in de Verenigde Staten vanuit hun achtergrond in de dans en choreografie een lichaamsgerichte groepstherapie: de Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP). De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben die nog steeds in ontwikkeling is.

Er zijn raakvlakken met bijvoorbeeld de analytische, schemagerichte, experiëntiële en systeemtherapie. De ontwikkelingen in de neurowetenschappen lopen in belangrijke mate parallel met de ontwikkeling van de Pessotherapie. Door de lichamelijke invalshoek komt Pessotherapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek in stand houden. Hiermee worden afweerstrategieën verhelderd en kunnen onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld worden.

De opleiding Pessotherapie is een integratie van de voormalige eenjarige RINO-opleiding Lichamelijke aspecten van Psychotherapie en het vervolgtraject van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie.

Toelichting Pesso-therapie

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.
Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.
Pesso-therapie is ook heel geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zoals narcistische of borderline problematiek. De behoedzame manier waarop het lichaam in het therapeutisch proces wordt betrokken en de aandacht voor expressie van emoties zonder dit te forceren biedt cliënten die fysiek of seksueel zijn getraumatiseerd een veilige werkwijze.
Er bestaan ook verschillende systeemvarianten. Zo leent Pesso-therapie zich, dankzij het gebruik maken van rollen en rolfiguren uitstekend voor het behandelen van partner-relaties, bijvoorbeeld in een echtparengroep of van gezinnen, waarbij zowel de ouders als het kind in een en dezelfde setting worden behandeld.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners in de GGZ, die de effectiviteit van hun behandeling willen vergroten door lichamelijk aspecten systematisch in het therapeutisch proces te betrekken, gemotiveerd zijn om tot zelfstandig Pesso-therapeut te worden opgeleid en op zoek zijn naar verdieping van hun aanpak in een eerstelijns of psychotherapeutische praktijk als uitbreiding van evidence based en geprotocolleerd behandelen. Zowel voor psychotherapeuten, psychiaters, psychoanalytici, klinisch psychologen, GZ-psychologen als voor andere hulpverleners.

Doelstelling

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat zelfstandig als Pesso-therapeut te werken.

Programma

De opleiding bestaat uit 24 dagen technisch-theoretisch training. Theorie, demonstratie, ervaringsgericht leren, technische training, video feedback en casuïstiekbesprekingen worden afgewisseld. U bestudeert de uitgangspunten, theorie en werkwijze van de Pesso-therapie en leert lichamelijk beleven en non-verbaal communiceren in uw therapeutisch werk te integreren.
In de eerste drie modules onderzoekt u onder supervisie hoe u lichaamsgeoriënteerde oefeningen kunt introduceren en begeleiden en deze selectief en doelgericht hanteren.
Van de vierde tot en met de elfde module leert u individuele therapeutische sessies (structures) te begeleiden en toe te passen bij specifieke indicaties. Door de docenten geleide structures dienen als demonstratie- en discussie materiaal. Videofragmenten van delen van structures worden gezamenlijk bestudeerd en gesuperviseerd; naar aanleiding daarvan komen technische en theoretische onderwerpen aan de orde. Als afsluitende evaluatie van de opleiding toont u in de laatste twee opleidingsdagen een videoband van (een gedeelte van) een structure.
De opleiding voldoet aan de technisch-theoretische cursus zoals vereist voor toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie.

Inhoud

  • uitgangspunten en begrippen
  • therapeutische attitude en samenwerking
  • praktische toepassing en oefeningen
  • individuele sessie in de groep: Structure
  • somatisatie, dissociatie, post traumatische stress, seksueel misbruik
  • persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen
  • parentificatie en burnout
  • pesso-therapie met verschillende doelgroepen
  • pesso-therapie in een individuele setting
  • intake en organisatie van een structure groep

Introductieworkshop en inschrijven opleiding

Docenten Monique Cuppen en Arnoud van Buuren geven een introductieworkshop Pessotherapie: een introductie.

Voor meer informatie en inschrijvingen voor de opleiding kunt u contact opnemen met coördinerend opleider Arnoud van Buuren: info@arnoudvanbuuren.nl

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIP                         toegekend      234 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoog                                     toegekend     160 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)             in aanvraag   .. punten
Registerplein                                                                              toegekend     382 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) toegekend     75 punten

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This