Het bestuur stelt onder eindverantwoordelijkheid van de ledenvergadering het beleid van de vereniging vast. Het bestuur heeft voorts de taak vast te stellen welke beleidsvoornemens er zijn en zij stelt de prioriteiten vast.

Ook wordt door het bestuur vastgesteld op welke wijze aan de genomen besluiten uitvoering zal worden gegeven. Het bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten in organisatorische zin, met het uitvoeren van de dagelijkse taken en de voortgang van het beleid, met het beheer van de financiën en met de leiding van het secretariaat.

Het bestuur bestaat uit:
Ada de Visser, voorzitter
Charlotte van der Kruijk, secretaris
Gisela van Gerven, penningmeester

 

 

 

 

Share This