Het huishoudelijk reglement is in revisie n.a.v. besluiten in de Algemene Leden Vergadering maart 2023

Huishoudelijk reglement 

Psychotherapeutische ervaring en opleiding

Artikel 1
1. 150 uur een Pesso-therapie hebben verricht; dit kan zijn Pesso-therapie in een groep en/of de Pessomethode toegepast in een langerdurend individueel psychotherapeutisch proces;
2. 27 klokuren (volgens huidige opleidingsreglement 35 x drie kwartier) individuele supervisie hebben gevolgd. Waarbij indien supervisie in tweetallen wordt gevolgd de helft van de supervisietijd van de andere supervisant meegeteld mag worden. (Vb. tweetal samen 2 uur is 1 ½ uur per supervisant). Aan te bevelen bij 3 verschillende supervisoren;
3. 30 uur intervisie hebben gevolgd;
4. Vijf eigen structures in leertherapie hebben doorgemaakt.

Opleiders: trainers, supervisoren en leertherapeuten

Artikel 2
1. Trainers, supervisoren en leertherapeuten dienen te voldoen aan de vereisten zoals die nader zijn uitgewerkt in het opleidingsreglement.
2. Om als trainer of supervisor erkend te worden, dient voldaan te worden aan de nader in het opleidingsreglement gestelde eisen.
3. Het bestuur kan de erkenning van trainers, supervisoren en leertherapeuten intrekken of opschorten, indien zij niet aan hun, in het opleidingsreglement nader uitgewerkte verplichtingen voldoen.
De betrokkene kan hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep (conform artikel 10 lid 1 van het huishoudelijk reglement) en in laatste instantie bij de ledenvergadering.
4. Op de website worden door het bestuur erkende workshops en opleidingen gepubliceerd.

Leertherapeuten en supervisoren.

Artikel 3
1. De Vereniging erkent een trainer nadat de trainer met goed gevolg een daartoe vastgestelde training heeft doorlopen. De vereisten met betrekking tot deze training zijn uitgewerkt in het opleidingsreglement.
2. De trainer is als eerste verantwoordelijk voor de cursus en voor de communicatie met het bestuur en de Commissie Opleiding en Bijscholing.

Artikel 4
1. Om in aanmerking te komen voor erkenning als supervisor in de Pesso psychotherapie, dient men:
a. met goed gevolg een daartoe vastgestelde training te hebben gevolgd. De vereisten met betrekking tot deze training zijn uitgewerkt in het opleidingsreglement.
b. Schriftelijk gemotiveerd worden aanbevolen door twee op dat moment werkzame supervisoren van de Vereniging voor Pesso psychotherapie.
2. Tegen het supervisorschap dienen geen gegronde bezwaren te zijn aangetekend door de leden.
3. De uiteindelijke beslissing over het supervisorschap zal worden genomen door het bestuur nadat een screening heeft plaatsgevonden door de Commissie Opleiding en Bijscholing. De vereisten met betrekking tot de screeningsprocedure zijn uitgewerkt in het opleidingsreglement.
4. Van de supervisor wordt verlangd dat hij/zij daadwerkelijk supervisies over Pesso psychotherapieën geeft en als supervisor tevens blijk geeft van actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen binnen de Pesso psychotherapie. De wijze van deze betrokkenheid dient schriftelijk te zijn vastgelegd.

Artikel 5
Tegen een op grond van artikel 4 lid 3 genomen besluit kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep en in laatste instantie bij de Ledenvergadering.

Artikel 6
Voor de erkenning van een leertherapeut geldt hetgeen ten aanzien van de supervisor en het supervisorschap in de artikelen 4 (met uitzondering van lid 1a en lid 4) en 5 is vastgelegd.

Erkenning opleidingen

Artikel 7
De procedure en de vereisten met betrekking tot erkenningen van opleidingen zijn uitgewerkt in het opleidingsreglement.

Commissie Opleiding en Bijscholing

Artikel 8
1. De Commissie Opleiding en Bijscholing heeft tot taak de mogelijkheden voor opleiding en vorming van de leden te realiseren en de kwaliteit van de opleiding tot Pesso psychotherapeut te bewaken. Zij vormt zich een oordeel over het opleidingsbeleid op langere termijn en dient het bestuur van advies in alle zaken die de opleiding en de bijscholing betreffen.
2. De Commissie Opleiding en Bijscholing is samengesteld uit tenminste één opleider, één opleideling en bestuurslid.
3. De leden van de Commissie Opleiding en Bijscholing worden door het bestuur voor maximaal vier jaar benoemd.

Klachtencommissie

Artikel 9
1. De Klachtencommissie bestaat uit een bestuurslid en tenminste twee gewone leden van de Vereniging, die door het bestuur onder mededeling aan de huishoudelijke vergadering worden benoemd. Het bestuurslid is tevens voorzitter van de commissie.
2. De Klachtencommissie is bevoegd om tegen leden van de Vereniging ingebrachte klachten te behandelen.
3. De Klachtencommissie brengt advies uit aan het bestuur over de op te leggen sanctie.
4. De sancties die de Klachtencommissie ter beschikking staan zijn:
a) berisping van het lid;
b) schorsing van het lid;
c) opzegging van het lidmaatschap;
d) ontzetting uit het lidmaatschap;
e) het intrekken van opleiders-licenties.
5. Binnen twee maanden nadat het advies door de Klachtencommissie aan het Bestuur is uitgebracht doet het Bestuur inzake de klacht uitspraak.
Indien het daarbij afwijkt van het advies geeft het hiervan gemotiveerd schriftelijk kennis aan de Klachtencommissie.

Commissie van Beroep

Artikel 10
1. Geschillen tussen leden, commissies en bestuur kunnen door één van de bij het geschil betrokken partijen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep beslist en kan haar besluit kenbaar maken aan de huishoudelijke vergadering.
2. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste drie leden en wordt samengesteld op voorstel van het bestuur en bij besluit van de huishoudelijke vergadering geïnstalleerd. De leden van de Commissie van Beroep worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd en zijn niet terstond herkiesbaar. De commissie stelt een rooster van aftreden op.
3. Leden van de Commissie van Beroep kunnen geen lid zijn van het bestuur of van enige andere commissie. Naast de vaste leden telt de Commissie van Beroep een aantal plaatsvervangende leden, benoemd conform lid 2 van dit artikel.

Kascommissie

Artikel 11
1. Op de huishoudelijke vergadering wordt op voorstel van het bestuur voor het lopende verenigingsjaar een commissie van twee leden, niet bestuursleden zijnde, benoemd ter controle van de rekening en verantwoording van de penningmeester. De leden van deze kascontrolecommissie kunnen twee jaar achtereen worden benoemd.
2. De commissie brengt tegelijk met het eerstkomende jaarverslag van de penningmeester rapport uit over haar bevindingen. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Slotbepaling

Artikel 12
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen ten aanzien van in dit reglement vastgelegde bepalingen; met uitzondering van de bepalingen vastgelegd in de artikelen 9 en 10. Ingeval van ontheffing dient het bestuur dit telkenmale aan de leden mede te delen.

Share This