Workshops, Hand-outs en sprekers Symposium 2014

Archief

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Download Hand-outs Symposium 2014

Truus Kersten 2014
Herman Veerbeek 2014
Henriette van der Meijden 2014
Monique Cuppen 2014
Arnoud van Buuren 2014
Philip Jonkers en Tecla van Meer – Doll
Lot Julien en Jeanne Jonkers symposium 2014

Ochtendprogramma

“Schema Therapy in Forensic Patients with Personality Disorders: Emotional Needs, Emotional States, and the Role of New Experiences in Promoting Change” Door: David P. Bernstein, Ph.D. Maastricht University, Department of Clinical Psychological Science

Schema Therapy (ST; Young et al., 2003) is an integrative psychotherapy for personality disorders that combines features of cognitive, behavior, psychodynamic object relations, and experiential/humanistic forms of therapy. In several long-term randomized clinical trials, ST has shown good evidence of effectiveness for Borderline Personality Disorder and Cluster C personality disorders, reducing symptoms and improving patients’ functioning and quality of life (Bamelis et al., 2014; Farrell et al., 2009; Giesen-Bloo et al, 2006; Nadort et al., 2009). Bernstein and colleagues (2007) adapted ST for forensic patients with Cluster B Personality Disorders, including psychopathic patients, who are often considered untreatable. In a large randomized clinical trial taking place at 7 forensic hospitals in the Netherlands, preliminary evidence indicates that ST is more effective than usual forensic treatment at reducing patients’ risk of recidivism and facilitating their reintegration into the community (Bernstein et al., 2012; Chakhssi et al., 2014). Like Pesso Therapy, ST focuses on meeting patients’ early emotional/developmental needs, works with emotional states (“schema modes”), and uses experiential techniques to activate and reprocess traumatic events. Both ST and Pesso Therapy take a positive approach to change that promotes healthier functioning and greater capacity for happiness. In this presentation, I will discuss our work with forensic patients, highlighting the features of ST that promote change in this very challenging population. I hope that this presentation will serve as a basis for examining the similarities and differences between ST and Pesso Therapy, and for achieving integrations between the two methods.

“EMDR van alle kanten bekeken” door: Joany Spierings

Hoeveel er inmiddels ook bekend is over werkingsmechanismen, EMDR is en blijft een wonder-lijke therapie. EMDR zet verwerkingsprocessen op gang die iedere keer weer verrassend zijn: er dient zich soms troost aan, soms juist woede; het is soms heel lijfelijk, soms juist poëtisch of spiritueel; soms komt er véél meer emotie dan je verwacht, soms blijft het juist opmerkelijk stil. Langs zoveel verschillende wegen komt de cliënt aan bij aanvaarding en rust. Deze verwerkingsprocessen laten tevens verwantschap zien met processen uit andere therapievormen, en niet toevallig: alle ècht werkzame therapieën weten immers het zelfhelend vermogen van onze geest te mobiliseren.

“Ervaren doe je met je lichaam: Dan ontvouwt zich betekenis” door Monique Cuppen

Betekenis is meer dan wat we in woorden uitdrukken. Betekenis wordt ook zichtbaar in hoe we bewegen en in interactie komen met anderen. Pesso heeft zijn psychotherapeutisch model ontwikkeld, vanuit de observatie van dansers. Vanuit een bottum up benadering ontstond zo een visie op persoonlijkheidsontwikkeling, en een model om gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. In deze bijdrage zal ik vanuit mijn ervaring als Pessotherapeut, schematherapeut en EMDR-therapeut stilstaan bij het eigene van de Pessotherapie en bij wat deze verschillende methodieken van elkaar kunnen leren.

> Inschrijven Symposium 2014[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Middagprogramma: workshops

In het middagprogramma kunt u kiezen uit twee van de 6 parallelle workshops:

1. “EMDR en de lichaamsgerichte benadering” door Henriëtte van der Meijden

In de workshop wordt de aandacht gericht op de lichamelijke aspecten van deze traumabehandeling. Belicht wordt hoe de bottom-up benadering binnen de EMDR gestalte kan krijgen en hoe de lichamelijke integratie bij de verwerking van belang is mede door het (opnieuw) ervaren van lichamelijke signalen. Lichaamsmentalisatie maakt deel uit van de behandeling. Deze bottom-up benadering vraag zowel van de therapeut als van de cliënt de vaardigheid om contact te maken met eigen lichamelijkheid om de lichamelijke ervaringen binnen de therapeutische relatie als waardevol element te kunnen benutten.

Het onderwerp krijgt binnen de workshop gestalte door theorie, video en zelf ervaren.

2. “Schematherapie: basisbehoeften, schema’s en Imaginatie en rescripting” door Truus Kersten

In haar workshop zal Truus Kersten ingaan op hoe de techniek van Imaginatie en Rescripting toegepast kan worden bij verschillende basisbehoeften vanuit een schemagericht kader.

Na een korte theoretische inleiding over de schematheorie – met name wordt ingegaan op de verschillende basisbehoeften en welke schema’s en persoonlijkheidsproblematiek ontstaan als niet wordt voldaan aan deze basisbehoeften – wordt stilgestaan bij het begrip reparenting en worden praktijkvoorbeelden gegeven van hoe reparenting vorm te geven bij verschillende basisbehoeften, zowel in de therapeutische relatie als in een Imaginatie en Rescripting.

Tot slot wordt een groepsimaginatie-oefening gedaan, waarin de workshopdeelnemers zelf in aanraking kunnen komen met hun eigen schema’s en hier rescripting op kunnen toepassen.

3. “ PBSP in individuele psychotherapie” door: Arnoud van Buuren

In de workshop worden theoretische aspecten van Pesso-psychotherapie in een individuele psychotherapie-setting toegelicht. Aan de hand van een aantal vignetten worden deze toegelicht. Een artikel van de hand van de workshopleider wordt uitgedeeld. Ook is er de gelegenheid zelf te oefenen met het een-op-een werken met de Pesso-methode.

4. “Groepsschematherapie : tegengif bieden aan verslaving Werken met modi: praten,voelen,doen” door: Philip Jonkers en Thecla van Meer-Doll

Kennismaking met de groepsschematherapie die ontwikkeld is door therapeuten van de Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek voor de Forensische Verslavings Kliniek Basalt (Viktas). Specifiek wordt aandacht besteed aan de kracht van de combinatie pessotherapie en schematherapie voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis gecombineerd met agressie- en verslavingsproblematiek. We geven uitleg over de inhoud van de module. Een paar oefeningen worden gedaan om ter plekke te ervaren. Actieve participatie gewenst!

5. “De antidote, new map vanuit drie verschillende invalshoeken bekeken.” door: Jeanne Jonkers en Lot Julien

We bekijken wat de drie methodes, emdr, pesso en schematherapie ons leren over de antidote, correctieve emotionele ervaring. Wat ‘neemt de client mee’ en hoe help je hem de positieve informatie te integreren. De workshop heeft een praktische invalshoek, we doen oefeningen, bespreken stukjes casusmateriaal en ervaringen uit de praktijk.

6. “EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak” door Herman Veerbeek

Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met trauma gerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van geïnternaliseerde symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flashbacks en nachtmerries is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, EMDR, Imaginaire rescripting, schrijfopdrachten, enz.).
Wanneer in de therapie met name geëxternaliseerde symptomen naar voren komen zoals bitterheid, cynisme, alles buiten zichzelf leggen, woedeaanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie) staat de therapeut vaak met lege handen.

In deze workshop wordt het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor deze symptomen. In de behandeling is de sensomotoriek een belangrijk aangrijpingspunt voor zowel de detectie van spanning als de verwerking van de boosheid middels (imaginaire) motorische actie. Het werk van Pat Ogden is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Naast aandacht voor theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol ten opzichte van het Standaard EMDR protocol en Schematherapie (het werken met modi in het bijzonder), wordt de deelnemer meegenomen in een geheel andere kijk op woede, wrok en wraak en de wijze waarop dit perspectief doorwerkt in de behandeling van geëxternaliseerde problematiek. Daarbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van videomateriaal en interactie met de deelnemers.

> Inschrijven Symposium 2014[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Personalia

David Bernstein

Prof. David P. Bernstein (age 57) is ‘Professor of Forensic Psychotherapy,’ an endowed chair sponsored by Maastricht University and Forensic Psychiatric Center ‘de Rooyse Wissel.’ He received his doctoral degree in Clinical Psychology from New York University in 1990, and joined the faculty of Maastricht University in 2004, where he serves as Chair of the Forensic Psychology Section. His main research areas are personality disorders, psychological trauma, and forensic issues. He is an internationally known expert on Schema Therapy, an integrative therapy for personality disorders. His current research focuses on developing more effective treatments for forensic patients with personality disorders

Arnoud van Buren

arts-psychotherapeut, supervisor en opleider in Pesso-psychotherapie. Werkzaam in zelfstandig gevestigde psychotherapie-praktijk in Leiden. Docent RINO Noord-Holland en Erasmus Medisch Centrum. Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vrijgevstigde Psychotherapeuten en Psychologen.

Monique Cuppen

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Pessotherapeut, supervisor, leertherapeut ,en opleider i.o binnen de Vereniging voor Pessotherapie. Sinds 1989 werkzaam bij het GGZ in Hoorn, nu, na een aantal fusies “ GGZ-NHN “ Werkt als klinisch psycholoog binnen het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen en chronisch trauma. Is hier werkzaam als schematherapeut, gebruikmakend van haar ervaring als Pessotherapeut voor het ervaringsgerichte onderdeel van de schematherapie-groep. Bij de behandeling van vroegkinderlijk en complex trauma maakt zij gebruik van EMDR en van IRRT.

Jeanne Jonkers

is psychotherapeute, pessotherapeut en emdr practitioner. Zij werkt in eigen praktijk.

Thecla van Meer – Doll.

Gz-psycholoog-therapeut werkzaam voor afdeling ‘Therapie en training ‘ van FPC de Oostvaarderskliniek te Almere en in het forensisch FACT team van de Oostvaarderskliniek. Mailadres t.doll@dji.minjus.nl

Philip Jonkers

Gz-psycholoog-psychotherapeut-seksuoloog, pessotherapeut , supervisor schematherapie en supervisor VGCT werkzaam voor afdeling ‘Therapie en Training ‘ van FPC de Oostvaarderskliniek te Almere en werkzaam in vrijgevestigde praktijk te Almere en Amsterdam. Mailadres: philip.jonkers@online.nl

Lot Julien

is pmt er, gz-psycholoog en pessotherapeut. Zij is werkzaam binnen een ggz instelling en in eigen praktijk. Lot en Jeanne Jonkers doen samen een pessogroep en combineren dit met emdr en schematherapie.

Truus Kersten

GZ-psycholoog, supervisor/leertherapeut VGCt en supervisor Register Schematherapie. Zij is In 1998 gepromoveerd op een onderzoek naar indicatiestelling in de verslavingszorg. Sindsdien is zij zelfstandig gevestigd als opleider, supervisor en adviseur. Zij werkte aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en protocollen op het gebied van verslavingsbehandeling en schemagerichte therapie. Zij gaf trainingen en coaching aan teams die schematherapie willen implementeren. Sinds 2010 is zij hoofddocent van de 50 uurs cursus ‘Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving’ die zij samen met David Bernstein heeft ontwikkeld.

Naast haar werk als ZZP-er werkt zij sinds 2004 als van psychotherapeut bij FPC De Rooyse Wissel en behandelt daar vooral patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Ze schrijft samen met David Bernstein en Elsa van den Broek een boek dat in 2015 uit komt bij Guildford Publishers ‘Treating aggression, addiction, and Personality Disorders: A Schema-Focused approach to complex, Antisocial patients.

> Inschrijven Symposium 2014[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geactualiseerde herdruk “De onverbrekelijke band”

Er is een geactualiseerde herdruk is van “De onverbrekelijke band”, Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, door Annelies Onderwaater

Inhoudsopgave tijdschrift 2024

De inhoudsopgave van het eerste tijdschrift van 2024 Leden van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie krijgen het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. De abonnementsprijs (incl. BTW) bedraagt € 17,50 per nummer. Losse nummers kosten € 20,00.

Tijdschrift 2023

Het eerste tijdschrift van 2023 is nu digitaal te vinden op deze website op de pagina Tijdschrift

Webinar Placeholders, principles en reversals

Op 13 mei jl. heeft Monique Cuppen, op verzoek van het Psychomotor Institute' een webinar gegeven over Placeholders, principles en reversals. De opname van dit webinar is te vinden op de pagina "vereniging/praktische en inhoudelijke informatie/ instructieve...

ARTIKEL: Werken vanuit het lichaam in de psychotherapie : Monique Cuppen, Arnoud van Buuren

In Tijdschrift voor Psychotherapie 2023, 49(2)-119 Artikel-Cuppen-TvPsych23-02Downloaden

De Powerpoint bijdragen sprekers en workshopgevers

 “Institutioneel narcisme”  Door: Prof. Dr. René ten Bos  “De therapeut als verwonde en verwondende behandelaar” Door: Prof. dr. Frans Schalkwijk “Begrenzing in Pesso therapie: focus op verwelkoming” Door: Diane Ruthgeerts “Men Beyond War” Door:...

Agenda voor leden Vereniging voor Pessopsychotherapie

11-11-2023 Bijscholingsdag 13-12-2023 Online intervisie

Bessel van der Kolk

Psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk (Den Haag, 1943) is op 28 augustus de zesde en laatste gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Van der Kolk over zijn ideale televisieavond. Bessel van der Kolk is een van de meest vooraanstaande...

Nieuwe modulaire opleiding Pesso-therapie RINO Noord-Holland

De nieuwe modulaire opleiding in de Pesso-therapie bij de RINO Noord-Holland.

The Healing of Trauma: The Pesso Boyden Approach – Sandy Cotter

Albert Pesso had already created a dynamic and profound method of working with the body and the mind when radical new research into trauma came onto the stage of psychotherapy in the 1980s. With intellectual prowess and artistic grace Pesso shifted his healing focus...
Share This